• La T-usual i la T-jove d’1 zona ja es poden adquirir amb les bonificacions FM/FN General i Especial, per a les persones de famílies monoparentals i nombroses; permeten viatjar entre els 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona
  • Les persones que vulguin accedir al perfil i la bonificació hauran d’acreditar inicialment la seva condició de membre de família monoparental o nombrosa; després, ja podran recarregar els títols bonificats a les màquines d’autovenda, aplicacions mòbil o punts presencials, mentre la documentació de família M/N mantingui la seva vigència

D’es d’aquest divendres 18 de febrer, la T-mobilitat, el nou sistema per viatjar a la xarxa de transport públic de l’àrea de Barcelona, incorpora el perfil bonificat per a famílies monoparentals i nombroses i els títols T-usual i T-jove FM/FN General i Especial d’1 zona. Amb aquest pas, les famílies que ho acreditin, podran disposar d’aquests títols als preus bonificats en el nou sistema T-mobilitat, per a viatjar entre els 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb el principal avantatge, a més, que la documentació només s’haurà de presentar un sol cop, i no a cada compra, com fins ara; després, les persones bonificades podran adquirir els títols FM/FN a través de qualsevol dels canals que ofereix la T-mobilitat.

Les persones interessades hauran de presentar en una oficina presencial de la xarxa la documentació acreditativa, que és la mateixa que s’ha demanat fins ara amb el sistema magnètic. Un cop realitzada aquesta verificació per part del personal d’atenció, la persona ja disposarà del perfil actiu mentre sigui vigent la condició de família monoparental o nombrosa, i podrà recarregar els títols bonificats a les màquines d’autovenda i les aplicacions oficials de T-mobilitat de forma autònoma.

Aquesta presentació de documentació es podrà dur a terme al Centre T-mobilitat i als punts habilitats de la xarxa de transport públic; cal consultar si es requereix cita prèvia abans de desplaçar-s’hi.

Si la persona d’una família acredita la bonificació i té fills o filles menors vinculades en el sistema T-mobilitat, també haurà de presentar la seva documentació, i, d’aquesta forma, podrà assignar el perfil bonificat des de la seva pròpia àrea personal. En el cas que els fills o filles siguin majors d’edat, són ells/es mateixes qui poden acreditar la seva condició de FM/FN en un punt d’atenció.

Recordem que la T-mobilitat, inicialment, permet moure’s a la xarxa de transport públic entre els 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, amb els títols T-usual i T-jove d’1 zona. Progressivament, s’aniran incorporant més zones i títols integrats. Es recomana a les persones usuàries de transport públic que respectin estrictament les mesures de protecció sanitària establertes, especialment l’ús de mascareta durant tota l’estada a instal·lacions i vehicles de transport públic, la prohibició de menjar o beure als vehicles, la distribució en tot l’espai disponible i el seguiment de les indicacions que facin el personal dels operadors.