CONDICIONS D’US

TGO

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 • INFORMACIÓ A L’USUARI
  TGO DX., d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:
  Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  Base jurídica del tractament: consentiment de l’interessat.
  Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonomizació de les dades o la destrucció total d’aquests.
  Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.
  Drets que assisteixen a l’Usuari:
  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició a l’el seu tractament.
  Dades de contacte per a exercir els seus drets:
  Adreça postal: TGO DX. 08640 Olesa de Montserrat,

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.
El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

POLÍTICA DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

TGO DX. és el Responsable del Tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:
Fi del tractament: participar en els processos de selecció del personal.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem que ens remeti novament el seu currículum.
Actualització de les dades: en cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les dades degudament actualitzades.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.
Drets que assisteixen l’Interessat:
– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
– Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
– Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. Dades de contacte per a exercir els seus drets:
TGO

CONDICIONS GENERALS

Descomptes família nombrosa

És necessària la presentació del carnet de família nombrosa al conductor/a en el moment d’adquirir el seu bitllet.

Equipatge

El viatger té dret a transportar gratuïtament fins a un màxim de 30 Kg. L’equipatge no va assegurat. Existeix una limitació de la responsabilitat del transportista als danys, pèrdues o avaries dels equipatges encàrrecs que es facturin, segons el que es disposa en la LOTT 16/87 i RD 1211/90.

Paqueteria

Consultar preus. Les bicicletes tindran tractament de paquet, amb independència que el remitent vagi en el viatge o no.

Equipatge de mà

L’equipatge haurà de transportar-se en el celler de l’autobús, podent-se portar objectes de petit volum o embalums de mà, prèvia autorització del conductor i sempre que no suposin molèsties i perill per a altres viatgers i degudament col·locats en les safates de la part superior dels seients, mai en els passadissos o entre les cames.

Transport de menors

Amb motiu dels canvis legislatius, és obligatori computar als menors de quatre anys, i s’ha de cobrar bitllet a tots els viatgers inclosos els menors de quatre anys. Per tant, és obligatori en tots els serveis interurbans de transport de viatgers, proveir a tots els usuaris del corresponent bitllet que haurà de ser conservat fins a la finalització del viatge. El nombre de viatgers transportats no pot ser superior al de places autoritzades.

Transport d’animals

No es pot emportar animals de companyia (a excepció dels gossos guia) per a evitar molèsties als viatgers. Els gossos pigalls d’invidents poden viatjar de manera gratuïta. L’animal haurà de portar de manera visible un distintiu oficial que li acrediti perquè l’amo sigui el responsable del seu correcte comportament i dels danys que es poguessin ocasionar. Perquè es compleixin aquests requisits, el gos pigall no haurà d’ocupar plaça i s’instal·larà en un lloc pròxim a l’amo i a les portes d’accés als autobusos on, a més no incomodi a la resta dels passatgers. També poden viatjar amb animals domèstics aquelles persones autoritzades amb l’oportú document justificatiu i sota prescripció mèdica.

Responsabilitat

Quan el servei es vegi afectat per causes de força major el viatger solament tindrà dret a la continuació del viatge en un altre vehicle.

Important

Està prohibit fumar en tot el vehicle de transport col·lectiu urbà o interurbà, segons RD 1293/99. El titular d’aquest bitllet està emparat per l’Assegurança Obligatòria de Viatgers, per la qual cosa està totalment prohibit sota cap circumstància viatjar sense bitllet, i serà imprescindible la seva presentació per a qualsevol reclamació. És obligació del viatger guardar-lo durant tot el trajecte.

Està totalment prohibit tot comportament que impliqui perill per a la integritat física dels altres usuaris o pugui considerar-se molest o ofensiu per a aquests o per al personal de l’empresa.

Ens interessa la seva opinió

Si desitja transmetre’ns qualsevol suggeriment, queixa, reclamació o felicitació té a la seva disposició Fulles de Suggeriments i Llibres de Reclamacions en les nostres oficines i autobusos, o si ho desitja, pot fer-ho directament amb l’Empresa (telèfon, fax, correu postal, correu electrònic o a través del nostre servei d’atenció al client de la nostra pàgina web www.gruptg.com on disposen d’un apartat previst a aquest efecte.

AVÍS LEGAL

TGO DX., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N º 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.
TGO DX. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de TGO DX..

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: https://www.gruptg.com nom comercial: TGO DX, denominació social: TGO DX., NIF:  A08937971 domicili social: Nau 42. Polígon Industrial Can Singla 2 08640 Olesa de Montserrat, Barcelona, telèfon: 937780088, e-mail: info@gruptg.com

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal d’https://www.gruptg.com/es/.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquests.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per a mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

Aquest lloc web utilitza cookies analítiques (_ga o _utm) propietat de Google Analytics, persistents durant 2 anys, per a habilitar la funció de control de visites úniques amb la finalitat de facilitar-li la seva navegació. A tot usuari que visita la web se l’informa de l’ús d’aquestes cookies mitjançant un baner flotant, considerant que si continua navegant està d’acord amb el seu ús. En el cas d’acceptar el seu ús el bàner desapareixerà, encara que en tot moment podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més pròxims a Corbera de Llobregat.

Masats

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. INFORMACIÓ A L’USUARI
  MASATS DX., d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:
  Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  Base jurídica del tractament: consentiment de l’interessat.
  Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquests.
  Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.
  Drets que assisteixen a l’Usuari:
  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició a l’el seu tractament.
  Dades de contacte per a exercir els seus drets:
  Adreça postal: MASATS DX. Adreça/mail

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc () en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.
El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

POLÍTICA DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

TGO DX. és el Responsable del Tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:
Fi del tractament: participar en els processos de selecció del personal.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem que ens remeti novament el seu currículum.
Actualització de les dades: en cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les dades degudament actualitzades.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.
Drets que assisteixen l’Interessat:
– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
– Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
– Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. Dades de contacte per a exercir els seus drets:
TGO

CONDICIONS GENERALS

Descomptes família nombrosa

És necessària la presentació del carnet de família nombrosa al conductor/a en el moment d’adquirir el seu bitllet.

Equipatge

El viatger té dret a transportar gratuïtament fins a un màxim de 30 Kg. L’equipatge no va assegurat. Existeix una limitació de la responsabilitat del transportista als danys, pèrdues o avaries dels equipatges encàrrecs que es facturin, segons el que es disposa en la LOTT 16/87 i RD 1211/90.

Paqueteria

Consultar preus. Les bicicletes tindran tractament de paquet, amb independència que el remitent vagi en el viatge o no.

Equipatge de mà

L’equipatge haurà de transportar-se en el celler de l’autobús, podent-se portar objectes de petit volum o embalums de mà, prèvia autorització del conductor i sempre que no suposin molèsties i perill per a altres viatgers i degudament col·locats en les safates de la part superior dels seients, mai en els passadissos o entre les cames.

Transport de menors

Amb motiu dels canvis legislatius, és obligatori computar als menors de quatre anys, i s’ha de cobrar bitllet a tots els viatgers inclosos els menors de quatre anys. Per tant, és obligatori en tots els serveis interurbans de transport de viatgers, proveir a tots els usuaris del corresponent bitllet que haurà de ser conservat fins a la finalització del viatge. El nombre de viatgers transportats no pot ser superior al de places autoritzades.

Transport d’animals

No es pot emportar animals de companyia (a excepció dels gossos guia) per a evitar molèsties als viatgers. Els gossos pigalls d’invidents poden viatjar de manera gratuïta. L’animal haurà de portar de manera visible un distintiu oficial que li acrediti perquè l’amo sigui el responsable del seu correcte comportament i dels danys que es poguessin ocasionar. Perquè es compleixin aquests requisits, el gos pigall no haurà d’ocupar plaça i s’instal·larà en un lloc pròxim a l’amo i a les portes d’accés als autobusos on, a més no incomodi a la resta dels passatgers. També poden viatjar amb animals domèstics aquelles persones autoritzades amb l’oportú document justificatiu i sota prescripció mèdica.

Responsabilitat

Quan el servei es vegi afectat per causes de força major el viatger solament tindrà dret a la continuació del viatge en un altre vehicle.

Important

Està prohibit fumar en tot el vehicle de transport col·lectiu urbà o interurbà, segons RD 1293/99. El titular d’aquest bitllet està emparat per l’Assegurança Obligatòria de Viatgers, per la qual cosa està totalment prohibit sota cap circumstància viatjar sense bitllet, i serà imprescindible la seva presentació per a qualsevol reclamació. És obligació del viatger guardar-lo durant tot el trajecte.

Està totalment prohibit tot comportament que impliqui perill per a la integritat física dels altres usuaris o pugui considerar-se molest o ofensiu per a aquests o per al personal de l’empresa.

Ens interessa la seva opinió

Si desitja transmetre’ns qualsevol suggeriment, queixa, reclamació o felicitació té a la seva disposició Fulles de Suggeriments i Llibres de Reclamacions en les nostres oficines i autobusos, o si ho desitja, pot fer-ho directament amb l’Empresa (telèfon, fax, correu postal, correu electrònic o a través del nostre servei d’atenció al client de la nostra pàgina web www.gruptg.com on disposen d’un apartat previst a aquest efecte.

AVÍS LEGAL

TGO DX., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N º 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.
TGO DX. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de TGO DX..

1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: https://www.gruptg.com nom comercial: Masats DX, denominació social: Masats DX, NIF: A63086797 domicili social: c/ Països Baixos, 16 (P.I. Els Menges) 08700 Igualada BCN, telèfon: 93 804 12 13, e-mail: info@masatstransport.com

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal d’https://www.gruptg.com/es/.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Cookies
Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquests.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per a mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquests.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per a mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més pròxims a Corbera de Llobregat.